Współpracujemy z redakcjami, firmami rodzinnymi, biurami prasowymi oraz wydawnictwami. 

 

Obsługa medialna dla:

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych (RODO)

Mobilne Biuro Prasowe tekstyprasowe.pl funkcjonuje w ramach Agencji Dziennikarskiej, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z siedzibą w:  05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kolejowa 26, NIP 5311101131

Definicje

Administrator – administratorem Pani / Pana danych jest Agencja Dziennikarska NIP 5311101131. Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: Kontakt listowny: adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”. Kontakt telefoniczny: 600–464–589; e-mail: redakcja@tekstyprasowe.pl

dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

ustawa – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

strona internetowa – strona internetowa  prowadzona przez Administratora pod adresem  www.tekstyprasowe.pl

użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Administratora i korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane są/będą przetwarzane w następujących celach:

1. w celu przyjmowania składanych przez Panią/Pana zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu ich realizacji, w tym dostawy kupionych wydawnictw i innych produktów. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest okoliczność, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Panią/ Pana z Wydawnictwem Jagoda. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Wydawnictwa Jagoda w  celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

2. w celu prowadzenia działań wspierających sprzedaż, np. świadczenia usługi wysyłki newsletterów, wysyłanie niezamówionych wiadomości, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, itp. (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);

3. w celu prowadzenia obsługi reklamacji; w tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dostarczaniu klientom Wydawnictwa Jagoda informacji o ofercie i dostępnych promocjach. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres ten może ulec skróceniu, jeśli wyrażony zostanie przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Podstawą prawną przetwarzania we wskazanych wyżej celach marketingowych może być też Pani/ Pana zgoda, jeżeli taka zgoda została przez Panią/ Pana udzielona. W takiej sytuacji przetwarzanie dokonywane będzie przez okres do ewentualnego cofnięcia przez Panią / Pana zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Wydawnictwa Jagoda w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W każdym z powyższym przypadków (ale wyłącznie tam, gdzie mieć to będzie zastosowanie) okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który Wydawnictwo Jagoda zobowiązana jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

Przekazywanie danych innym podmiotom:
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Wydawnictwa Jagoda, w szczególności prowadzącym obsługę sklepu internetowego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingu.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest na potrzeby marketingu bezpośredniego lub gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora (jeżeli sytuacja ta dotyczy Pani/ Pana zgodnie z informacjami zawartymi w części „Cele/podstawy prawne/ okres przetwarzania danych”) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania).
W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora dane Pani/Pana dotyczące (w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu przez komputer) oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. ma Pani / Pan także prawo: – wniesienia skargi do organu nadzorczego, –do przenoszenia danych, – do „bycia zapomnianym”.

Prawo wniesienia skargi:
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne informacje
Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ani wykonanie umowy.
Przygotowując treść powyższej informacji Wydawnictwo Jagoda kierowało się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO.

Nasze stowarzyszenia: 

             

 

Copyright © 2013
Projekt i realizacja: APISOFT strony internetowe